စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂၃-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
2 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၁-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
3 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂၅-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမမှုစာရင်း
4 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၁၈-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
5 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂၁-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
6 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၇-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
7 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၃၀-၆-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
8 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂၀-၆-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
9 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂-၆-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
10 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၆-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ