စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၃-၂-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
2 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၂၃-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
3 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၁၉-၁-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်
4 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၃၀-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
5 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၂၃-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
6 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၂၃-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
7 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၁၆-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
8 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၁၄-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
9 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၈-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
10 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၈-၁၂-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ