စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၂၆-၇-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
2 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၁၅-၇-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
3 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၅-၇-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
4 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂၈-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် တရားမဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
5 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၂၄-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့ ၊ နံနက်(၁၀:၀၀) နာရီမှစ၍ တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီး (၁)ဦးရှေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် အမှုများစာရင်း
6 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၂၄-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
7 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၂၀-၆-၂၀၂၃) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
8 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၁၃-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
9 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၃၁-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း
10 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ ( ၁၃-၅-၂၀၂၄) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုများစာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ