စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ အမှုစာရင်းများ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ် မျှဝေပါ
1 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၁၆-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်
2 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၈-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
3 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၈-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
4 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၁-၉-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
5 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂၅-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
6 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂၅-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
7 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၁၂-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
8 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၉-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
9 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၄-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း
10 တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် မှ (၂၁-၇-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် စီရင်ချက်ချမှတ်မည့် ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာအမှုများစာရင်း

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ